menu

Kierownik szkolenia praktycznego

2015-09-07 17:47:47 (ost. akt: 2016-09-14 19:34:41)

mgr Anna Ladzińska
Witam na mojej stronie i zachęcam do zapoznania się z przydziałem moich czynności.
mgr Anna Ladzińska

Witam na mojej stronie i zapraszam do zapoznania się z przydziałem moich czynności

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIKUM
________________________________________
Młodzież (młodociani pracownicy) skierowani na kursy dokształcające I, II, III stopnia powinni posiadać:
- skierowanie ze szkoły
- dowód osobisty, legitymacje szkolną
- przybory szkolne
- książeczkę ubezpieczeniową
- rzeczy osobiste
- własną pościel
- pieniądze na opłacenie pobytu w kwocie 250 zł
- pieniądze na kaucję zwrotną w kwocie 100 zł

________________________________________

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
- opracowanie planu praktyk zawodowych
- organizowaniu praktyk zawodowych uczniów Technikum
- podpisuję w imieniu szkoły umowy o praktykę zawodową
- nadzoruję przebieg praktyk zawodowych uczniów Technikum
- reprezentuję szkołę w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników
- udzielam konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami
- organizuję kursy dokształcające I , II i III stopnia w ramach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zgodnie z jego statutem
-odpowiadam za organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

________________________________________

Praktyka dla uczniów Technikum
Obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego jest zapoznanie , na początku roku szkolnego, uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej
Uczniowie kierowani na praktykę posiadają:
a) dzienniczek praktyk
b) program praktyk
c) skierowanie i druk oceny

________________________________________
Dyscyplina praktycznej nauki zawodu
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu
2. Praktyka trwa zgodnie z programem praktyk
3. Praktykant nie może spóźniać się , ani opuszczać dni praktyk
4.W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia
5.W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk

________________________________________
Zaliczenie praktyki
Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli , celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.
Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się :
- obecności na praktyce
-oceny prowadzenia dzienniczka praktyki
Ocenę z praktyki wpisuje do dzienniczka pracodawca .
Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.

________________________________________
Praktyczna nauka zawodu w klasach wielozawodowych
Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu na czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie.
Kierownik szkolenia praktycznego zapewnia na początku roku nauki w szkole uczniom dostęp dz szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z programu praktyk oraz zapoznaje ich z regulaminem praktycznej nauki zawodu
Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać :
1. dzienniczek praktyki
2. program praktyki

________________________________________
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH
(KLASY WIELOZAWODOWE)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy
Strony zawierające umowę przedkładają następujące dokumenty:
rzemieślnik, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona :
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej , określający zakres pracy zakładu;
- dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia;
- dokument stwierdzający znajomość przepisów o ochronie pracy , w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- oświadczenie , iż zakład pracy spełnia warunki do zatrudniania młodocianych, młodocianych szczególności dysponuje określoną ilością stanowisk pracy adekwatną do liczby zatrudnionych uczniów.
b) młodociany:
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie
- oświadczenie odnośnie wyboru formy dokształcania teoretycznego

OKRES NAUKI ZAWODU
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu rzemieślnik zawiera z młodocianym na czas nieokreślony
(który nie może być krótszy niż 33 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy)
co oznacza ,że po zakończeniu nauki , której okres jest ustalony w umowie, rzemieślnik powinien spisać z byłym uczniem stosowną umowę o pracę lub rozwiązać z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem.
TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ
Umowę o pracę w celu nauki zawodu z młodocianym, zawiera pracodawca w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych. Zasada ta dotyczy tych młodocianych , którzy zamierzają dokształcać się w szkole zawodowej. W takim przypadku zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 1 września , z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.
Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.
W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym a młodocianym , uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów.
PRAWA I OBOWIĄZKI
Przedstawiciel cechu informuje strony umowy tj. pracodawcę rzemieślnika i ucznia młodocianego pracownika o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obopólne obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej i teoretycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów stosowanych u pracodawcy oraz przystąpienia młodocianego do egzaminu czeladniczego stanowiącego zakończenie nauki zawodu.
Ewidencja zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron tj. pracodawcy rzemieślnika i młodocianego pracownika. Dodatkowe kopie umowy rzemieślnik przekazuje wg potrzeb do ZUS, urzędu skarbowego i do szkoły zawodowej, o ile młodociany dokształca się w systemie szkolnym.
1. Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę dokształcania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb ? np. adnotacje o zakończeniu nauki).
2. Cech odmawia zaewidencjonowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadku stwierdzenia , że nie zostały spełnione wszystkie określone przepisami wymogi, bądź pracodawca nie zapewnia właściwych warunków dla realizacji nauki zawodu. Cech w terminie 14 dni , w formie pisemnej podaje przyczynę odmowy zaewidencjonowania umowy.
3. Pracodawca rzemieślnik może zwrócić się do izby rzemieślniczej , która wyjaśnia sprawę w porozumieniu z inspekcją pracy

Dokumentacja szkoleniowa i pracownicza
Cech pomaga rzemieślnikowi w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej ? program praktycznej nauki zawodu i pracowniczej ? ewidencja młodocianych , wzory zaświadczeń o szkoleniu bhp i inne określone w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych.

Dokształcanie teoretyczne młodocianych
Cech udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formach:
1. szkolnej ? współpracując ze szkołą zawodową , zwłaszcza na etapie planowania rozmiarów naboru uczniów w określonych zawodach rzemieślniczych, organizacji czasu nauki teoretycznej w szkole oraz nadzoru nad realizacją przez ucznia obowiązku nauki teoretycznej,
2. pozaszkolnej ? organizując dokształcanie teoretyczne młodocianych we współpracy z izbą rzemieślniczą, inną placówką oświatową lub w ramach własnych ? w drodze prowadzenia szkoły zasadniczej, bądź kursów dokształcających młodocianych w zakresie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów zawodowych teoretycznych dla szkoły zawodowej, realizowanych na podstawie programów zaakceptowanych przez ZRP

Zakończenie nauki zawodu
Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym.
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i warunków ich wynagrodzenia zawiera w §11 jednoznaczene ustalenia, zgodnie z którymi ,,młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami (..) składają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej?, bez względu na formę dokształcania teoretycznego.
Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów , jest egzaminem zawodowym, to jest potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Cech udziela pomocy rzemieślnikom i młodocianym pracownikom w przygotowaniu się do egzaminu czeladniczego oraz sporządzeniu wniosku na egzamin i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, współpracuje w tych sprawach z macierzystą Izbą rzemieślniczą i szkołą zawodową